සිහත්‍රා – 2021

sihathra-2021

වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලලීය විවිද්‍රා මාධ්‍ය ඒකකය සහ සාහිත්‍ය කලා අනු කමිටුව එක්ව සාහිත්‍ය මාසය මූලික කරගනිමින් සංවිධානය කරනු ලබන “සිහත්‍රා – 2021” විවෘත සාහිත්‍ය නිර්මාණ තරඟාවලිය සදහා ඔබ පහත ආකාරයට නිර්මාණ එවිය යුතුය.

•තරඟ අංශ සහ කොන්දේසි පහත පරිදි වේ.

1. නිර්මාණාත්මක කවි තරඟාවලිය
• ඔබ නිර්මාණය කරනු ලබන කවි නිර්මාණයෙහි පද සංඛ්‍යාව 16 කට වඩා නො ඉක්මිය යුතුය.
නිර්මාණාත්මක කවි තරඟාවලිය : https://shortest.link/XOB

2. කෙටි කතා තරඟාවලිය
• ඔබ නිර්මාණ කරනු ලබන කෙටි කතාවෙහි වචන සංඛ්‍යාව 1000- 1500 ත් අතර විය යුතුය.
• ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන
කෙටි කතාවේ සාරාංශයක්ද යොමු කල යුතු අතර එහි වචන සංඛ්‍යාව 100 – 150ත් අතර විය යුතුය.
කෙටි කතා තරඟාවලිය : https://shortest.link/ZKw

3. චිත්‍ර තරඟාවලිය
•A4 ප්‍රමාණයේ සුදු කඩදාසි භාවිතා කර ඔබගේ නිර්මාණය එවිය යුතුය.
• ඕනෑම මාධ්‍යයක් භාවිතා කර කඩදාසිය පුරාම චිත්‍රය ඇද වර්ණ ගැන්විය යුතුය.
චිත්‍ර තරඟාවලිය : https://shortest.link/ZKy

4. නිර්මාණාත්මක නිසදැස් තරඟාවලිය
•ඔබ නිර්මාණය කරනු ලබන නිසදැස් නිර්මාණයෙහි පද සංඛ්‍යාව 40 – 60 අතර විය යුතුය.
නිර්මාණාත්මක නිසදැස් තරඟාවලිය : https://shortest.link/XOO

– ඉහත තරඟ අංශ ඔස්සේ, “කොවිඩ් වලින් පසු ඔබ දකින ලෝකය” යන මාතෘකාව යටතේ ඔබගේ නිර්මාණ අප වෙත එවන්න.

– ඔබ එවනු ලබන සෑම නිර්මාණයක්ම අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමට ඔබට හැකියාව තිබිය යුතුය. එමෙන්ම මින් පෙර වෙනත් තරඟ ඉසව් සදහා ඉදිරිපත් නොකළ නිර්මාණ එවීමට කාරුණික වන්න.

– නිවැරදි තොරතුරු සමග ඉදිරිපත් නොකරන නිර්මාණ කිසිදු දැන්වීමකින් තොරව ඉවත් කරනු ලැබේ.

– ඔබගේ නිර්මාණ සැප්තැම්බර් මස 17 දින රාත්‍රී 12ට පෙර අප වෙත යොමු කරන්න.

Quick Share
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin

Related Articles

vivid-webinar-3
𝗩𝗶𝘃𝗶𝗱𝗿𝗮 𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟭 (Day 3)

විවිද්‍රා මාධ්‍ය ඒකකය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන WEBINAR CONFERENCE SERIES 2021 වැඩසටහන් මාලාවේ තුන්වන වැඩසටහන ලෙස “විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයා සහ නිදහස්

Read More »
vivid-webinar-2
𝗩𝗶𝘃𝗶𝗱𝗿𝗮 𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟭 (Day 2)

විවිද්‍රා මාධ්‍ය ඒකකය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන WEBINAR CONFERENCE SERIES 2021 වැඩසටහන් මාලාවේ දෙවන වැඩසටහන ලෙස විවිද්‍රා මාධ්‍ය ඒකකය පිළිබද

Read More »
vivid-webinar-1
𝗩𝗶𝘃𝗶𝗱𝗿𝗮 𝗪𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗦𝗲𝗿𝗶𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟭 (Day 1)

විවිද්‍රා මාධ්‍ය ඒකකය විසින් සංවිධානය කරන ” Webinar Conference Series 2021 ” පළමු වැඩසටහන් මාලාවේදී “සන්නිවේදකයා සහ මාධ්‍යකරණය” පිළිබද සාකච්චාවක්

Read More »